ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН БОДЛОГО

 1. Нийтлэг үндэслэл

  “SuperUp” аппликейшнхэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг үүсгэх, боловсруулах дамжуулах, ашиглахдаа Хувь хүний нууцыг хамгаалах тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг баримтална. 

 2. Хэрэглэгч

  Хэрэглэгчийг үйлчилгээ авах хязгаарлалтын түвшингээр нь дараах байдлаар ангилна. 

 3. Төлбөр үйлчилгээний хязгаарлалт

  1. Бүртгэлгүй Хэрэглэгчийн данснаас нэг өдөрт хийх нийт гүйлгээний дүнгийн дээд хэмжээ 20000 (хорин мянга) төгрөг, цахим дансанд байрших мөнгөн дүнгийн дээд хэмжээ 100,000 (нэг зуун мянга) төгрөг байна. 
  2. Бүртгэлтэй хэрэглэгчийн данснаас хийх нэг удаагийн гүйлгээний дүнгийн дээд хэмжээ 1,000,000 (нэг сая) төгрөг, нэг өдөрт хийх нийт гүйлгээний дүнгийн дээд хэмжээ 3,000,000 (гурван сая) төгрөг, цахим дансанд байрших мөнгөн дүнгийн дээд хэмжээ 50,000,000 (тавин сая) төгрөг байна. 

 4. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл

  1. Хэрэглэгчийн үүсгэсэн, дамжуулсан, овог, нэр, утасны дугаар, гэрийн хаяг, ажил, албан тушаал, санхүүгийн мэдээлэл зэрэг нь Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэлд хамаарна. 
  2. Хэрэглэгч хувийн мэдээллээ үнэн зөв оруулах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөв оруулаагүйтэй холбоотой хариуцлага, эрсдэлийг өөрөө хүлээнэ.
  3. “SuperUp” аппликейшны Үйлчилгээ эрхлэгч нь Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг энэхүү бодлого болон хууль тогтоомжид зааснаас бусад тохиолдолд өөрийнх нь зөвшөөрөлгүйгээр бусдад задруулахгүй байх үүрэгтэй.
  4. Хэрэглэгч нь “SuperUp” аппликейшнээр бусад үйлчилгээ эрхлэгчийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авахдаа “SuperUp” аппликейшны Үйлчилгээ эрхлэгчид өгсөн хувийн мэдээллээ ашиглах бол тухайн мэдээллийг дамжуулах зөвшөөрлийг Үйлчилгээ эрхлэгчид “зөвшөөрсөн” гэсэн товчийг дарж өгнө. 
  5. Хэрэглэгч нь “SuperUp” Аппликейшнээр үйлчилгээ үзүүлж буй бусад этгээдэд хувийн мэдээллээ шилжүүлэн өгсөнтэй холбогдох харилцааг энэхүү бодлогоор зохицуулахгүй бөгөөд талууд хоорондын хэлцэл эсхүл үйлдлээр “зөвшөөрсөн” гэсэн товчийг дарах замаар зохицуулах эрхтэй.

 5. Хэрэглэгчийн үүсгэсэн, дамжуулсан хувийн мэдээллийг боловсруулах,ашиглах, дамжуулах

  1. Үйлчилгээ эрхлэгч нь хуульд заасан хугацаанд Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хадгалж, хамгаалах, задруулахаас урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай өөрөөс шалтгаалах бүхий л арга хэмжээг авч ажиллана.
  2. Хэрэглэгч нь өөрийн хувийн мэдээллийг дараах зорилгоор боловсруулах, ашиглах, дамжуулахыг “SuperUp” аппликейшны үйлчилгээ эрхлэгчид зөвшөөрнө: 6. Хувийн мэдээлэл боловсруулах, дамжуулах, ашиглах үйл ажиллагааг дуусгавар болгох

  1. Дараах нөхцөлүүдэд бид таны хувийн мэдээллийг боловсруулахыг зогсоох болно:
  2. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөллөөр мэдээллийг боловсруулах, дамжуулах, ашиглах боломжгүй нөхцөл үүссэн;
  3. Хэрэглэгч нь SuperUp aппликейшны үйлчилгээнээс татгалзсан тухай бичгээр мэдэгдэл ирүүлсэн;
  4. Төрийн эрх бүхий байгууллагыншийдвэрээр мэдээлэл боловсруулах, дамжуулах, ашиглахыг хориглосон;
  5. SuperUp aппликейшн үйлчилгээ эрхлэгч үйл ажиллагаагаа зогсоосон.

 7. Хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах

  1. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахдаа Монгол Улсын хууль тогтоомжийг баримтална.
  2. “SuperUp”-ийн үйлчилгээ эрхлэгч нь мэдээлэл боловсруулах, дамжуулах, ашиглах явцад хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Хэрэглэгчийн мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй эсхүл санаандгүй халдах, устгах, өөрчлөх, блоклох, хуулбарлах, гуравдагч этгээдэд дамжуулах зэрэг хууль бус үйл ажиллагаанаас хамгаалах шаардлагатай, хууль ёсны, байгууллагын болон техникийн арга хэмжээнүүдийг авч ажиллана.
  3. “SuperUp”-ийн үйлчилгээ эрхлэгч нь хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор мэдээллийн аюулгүй байдлыг зөрчиж болзошгүй үйлдлүүдэд үнэлгээ өгөх бөгөөд хувийн мэдээллийг боловсруулахад учрах аливаа аюулыг мэдсэн тохиолдолд Хэрэглэгчид нэн даруй мэдэгдэнэ.
  4. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэлд хандаж буй холбогдох ажилтнууд нь хувийн мэдээллийг задруулахгүй байх үүрэгтэй. 

 8. Хувийн мэдээллийн бодлогыг шинэчлэх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах

  Шаардлагатай нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд энэхүү бодлогыг шинэчлэн найруулах эсхүл нэмэлт өөрчлөлт оруулна. Шинэчилсэн найруулга, нэмэлт, өөрчлөлтийг тухай бүр superup.mn гэж байвал болох эсэх цахим хуудаст болон “SuperUp” аппликейшнд байршуулах бөгөөд энэхүү өөрчлөлттэй холбоотой саналаа 30 хоногийн дотор илэрхийлээгүй бол өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ. 


 9. Холбоо барих

  Хувийн мэдээлэл, түүний аюулгүй байдалтай холбоотой тодруулах зүйл байвал superup.mn цахим хаяг руу “Хувийн мэдээллийн асуулт” гэсэн зурвас илгээх, Харилцагчийн үйлчилгээний төвийн 130079 (үндсэн системээс явах бүх төрлийн мессеж, сонордуулга хүргэх), 137979 (мессеж про үйлчилгээ буюу харилцагчаас 24 цагийн хугацаанд мессеж хүлээн авах), 77007979 (үндсэн үйлчилгээний буюу оператортай холбогдож лавлагаа, мэдээлэл авах) дугааруудаар санал, гомдол, мэдээлэл хүлээж авах, мэдээлэл өгөх зэргээр харилцах, холбоо барих боломжтой.


 10. Хариуцлага

  1. “SuperUp”-ийн үйлчилгээ эрхлэгч нь Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хууль бусаар задруулсан, боловсруулсан, дамжуулсан, ашигласан бол Эрүүгийн эсхүл Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.
  2. Хэрэглэгч хувийн мэдээллээ үнэн зөв оруулах үүргээ биелүүлээгүйтэй холбоотой хариуцлагыг өөрөө хүлээнэ. 

Хувийн мэдээллийн бодлоготой танилцсан хэрэглэгч танд баярлалаа. 

Чиний лайфстайл, Чиний гарт